Volume 34: CCUS Technologies for the Carbon Neutrality: Part II

ISSN 2004-2965

Study on producing effect of CO2 injection into Gulong shale oil

Deng Sen, Zhang Jiang, Liu Yong, Li Binhui, Lan YuBo, Guo Tianjiao, Cui huanqi, Xu Quan, Yang wenlu, Cao Sheng
Download PDF
Article Preview

Experimental Study on the CO2 Fracturing Mechanism

Su weidong, Li Yong, Zhou Ran, Zhang Chengwu, Wang Xiaoqing, Li Shan, Fu Haifeng
Download PDF
Article Preview

Integrated CO2 Miscible Flooding-Storage Technologies for Complex Fault Block Reservoirs with Low Permeability

Yu Sun, Yong Tang, Jiazheng Qin, Youwei He, Yong Wang
Download PDF
Article Preview

A Molecular dynamic study of the impact of CO2 flow on the wettability of a sandstone surface in response to pressure

Wentong Zhang, Hai Huang, Bing Yang, Jun Ni, Yanlong He, Yunfei Bai, Xudong Shen, Zhengfu Ning, Bei Liu
Download PDF
Article Preview

Laboratory Study of Supercritical CO2 Shock Fracturing in Hot Dry Rock: The Utilization of CO2 in Geothermal Stimulation

Xiaoguang Wu, Wenchao Zou, Zhongwei Huang, Haizhu Wang, Gensheng Li, Xianzhi Song, Zixiao Xie
Download PDF
Article Preview

Research and application of foam control technology for CO2 flooding in low permeability reservoir

Ren Zhenyu
Download PDF
Article Preview
Page 3 of 3
1 2 3

Copyright ©
Energy Proceedings