Volume 30: Urban Energy Systems towards Carbon Neutrality

ISSN 2004-2965

Hydrogen geologic storage in China: feasibility and challenges

Zhengyang Du, Zhenxue Dai, Zhijie Yang, Wei Chen, Mingxu Cao,Xiaoying Zhang, Hung Vo Thanh, Mohamad Reza Soltanian, Reza Ershadnia
Download PDF
Article Preview

Knowledge Graph for Low Carbon Power and Energy Systems

Zhengzuo Liu, Lanyu Li, Ling Fu, Jing Li, Tianrui Sun, Xiaonan Wang
Download PDF
Article Preview

Modeling the energy saving potential of typical office building rooftop PV system in Guangzhou

Sisi Chen, Guanghong Bi, Zichuan Nie, Lihua Zhao
Download PDF
Article Preview

Influence of temperature on aging of lithium-ion batteries

Jianbo Shi, Xueqiang Li, Xu Luo, Yabo Wang, Shengchun Liu, Hailong Li
Download PDF
Article Preview

Numerical study of thermal runaway caused by local overheating of LiFePO4 battery

Xu Luo,Xueqiang Li,Yabo Wang,Shengchun Liu,Hailong Li
Download PDF
Article Preview

Comprehensive Analysis for the Impact of Hydrogen Blending on the Economic and Environmental Performance of Natural Gas Pipeline Network

Bo Zhang, Ning Xu, Haoran Zhang, Bohong Wang, Rui Qiu1, Qi Liao, Yongtu Liang
Download PDF
Article Preview

Hydrogen Production via Methane Steam Reforming with Simultaneous Separation of Hydrogen and Carbon Dioxide

Ke Guo, Mingkai Liu, Bin Wang, Yong Hao
Download PDF
Article Preview

Thermodynamic analysis of a compressed carbon dioxide energy storage system with a big flexible holder

Xuewen Yan, Jialu Ding, Junfei Guo, Zhan Liu, Xiaohu Yang
Download PDF
Article Preview

Thermodynamic analysis of an underwater compressed air energy storage system

Jialu Ding, Xuewen Yan, Xinyu Huang, Zhan Liu, Xiaohu Yang
Download PDF
Article Preview

Can the Energy Internet Promote China’s Energy System to Achieve Carbon Peaks in 2030?

Jinkai Li, Shoulin Liu, Yarong Hou, Jin Zhang, Gang Lu, Xiaochen Wang
Download PDF
Article Preview
Page 2 of 5
1 2 3 4 5

Copyright ©
Energy Proceedings