Volume 10: Sustainable Energy Solutions for Changing the World: Part II

ISSN 2004-2965

FuelNet: A precise fuel consumption prediction model using long short-term memory deep network for eco-driving

Guanqun Wang, Licheng Zhang, Zhigang Xu, Syeda Mahwish Hina, Pengpeng Sun, Haigen Min, Tao Wei, Xiaobo Qu
Download PDF
Article Preview

Research on the Method of Predicting Boiler Thermal Efficiency using Numerical Simulation

Shixin Zhang, Ruiyu Li, Yuesheng Li, Zhiming Jiang, Yan Zhang, Yuhao Wu, Lei Shi, Lei Deng*, Defu Che
Download PDF
Article Preview

Numerical simulation of closed-loop heat extraction from deviated-geothermal wells

Yuncheng Gu, Xinli Lu, Jiaqi Zhang, Jiali Liu, Zhiwei Cui, Hao Yu, Changyou Geng, Yapeng Ren
Download PDF
Article Preview

Thermodynamic performances of thermochemical recuperation in application for combined cooling, heating and power (CCHP) generation

Yu Yuan, Zhang Bai, Bo Zheng, Wenxin Hu
Download PDF
Article Preview

Waterfront redevelopment methodology for optimal energy demand and solar energy production: Shinagawa river side in Tokyo

Younghun C, Kobashi T, Yamagata Y
Download PDF
Article Preview

Thermal Degradation Kinetics and Flammability Assessment of Forest Fuels

Huichang Niu, Dan Ji, Yuhuai Zeng
Download PDF
Article Preview

Effect of the use of distributed solar PV in China’s tourism industry

Jiehui Yuan, Wenli Yuan, Xunmin Ou
Download PDF
Article Preview

Thermodynamic and economic analyses of a hybrid solar–wind–bioethanol hydrogen generation system via membrane reactor

Bingzheng Wang , Xiaoli Yu, Jinwei Chang, Zhi Li , Hongsheng Wang
Download PDF
Article Preview

Multi-objective optimal sizing of a biomass fuelled hybrid Stirling engine coupled with an ORC decentralised micro-CCHP system

Godfrey T. Udeh; Stavros Michailos; Derek Ingham; Kevin J. Hughes; Lin Ma; Mohamed Pourkashanian
Download PDF
Article Preview

CO2 emissions reduction by switching conference online: Uncertainty analysis of global air travel

Yinan Li, Xiaonan Wang, Jinyue Yan, Mingkun Jiang, Dan Fang, Jin Yang, Haoran Zhang
Download PDF
Article Preview
Page 3 of 10
1 2 3 4 5 10

Copyright ©
Energy Proceedings